Laton

 
/1

Laton Reds
Area: Fresno (Laton)
Year: 1909